Get Adobe Flash playerOczyszczanie ścieków


Ścieki
są to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.

Uciążliwe są ścieki przemysłowe, powstające w trakcie procesów technologicznych wielu rodzajów przemysłu. Problem ścieków występuje w zakładach uboju i przeróbki mięsa, koksowniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach. Ich nieoczyszczone ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych.

Do najczęściej występujących organicznych składników ścieków zalicza się: białka, węglowodany, tłuszcze, oleje, żywice, barwniki, fenole, produkty naftowe, detergenty, pestycydy itp. Składnikami nieorganicznymi są zasady, kwasy nieorganiczne, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom) a także arsen, chlor, siarkowodór, jony siarczanowe, chlorkowe, azotanowe, fosforanowe, węglanowe, amonowe itd.

Różnorodne związki organiczne i nieorganiczne nadają ściekom określone cechy fizyczne takie jak mętność, barwa, zapach, zawiesiny.

Pienienie się ścieków jest spowodowane występowaniem w nich substancji powierzchniowo czynnych, powodujących zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody. Należą do nich detergenty, mydła i saponiny.

Ścieki bytowe na ogół nie stanowią zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, gdyż nie zawierają bakterii chorobotwórczych. Wyjątkiem mogą być ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, garbarni i zakładów utylizacji odpadów. Mogą one zawierać chorobotwórcze drobnoustroje w różnych postaciach (wegetatywnej i zarodnikowej) i jako takie powinny być poddawane procesom dezynfekcji.

W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane i dezynfekcję. W zależności od rodzaju ścieków proces oczyszczania powinien być tak pomyślany, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskiwać najwyższy możliwy stopień oczyszczenia. W tym celu stosuje się jedną lub kilka z metod oczyszczania.

Określenie stopnia zanieczyszczenia ścieków

Parametrem określającym ilość zanieczyszczeń w ściekach jest tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT. Jest to ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie zużyta przez bakterie tlenowe w ciągu określonego czasu. Ponieważ ok. 50% zanieczyszczeń zostaje utlenione przez bakterie w ciągu 3 dni, a po ok. 20 dniach proces jest zwykle zakończony, przyjmuje się czas 5 dni jako reprezentatywny do wyznaczenia charakterystyki biochemicznego zapotrzebowania tlenu.

BZT5 oznacza się metodą rozcieńczeń lub metodami manometrycznymi.

W celu kontroli procesu oczyszczania ścieków parametr BZT5 oznacza się na wlocie i wylocie z oczyszczalni.
Oczyszczanie ścieków

Istnieje kilka sposobów usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Dzielą się one na :

1) sposoby mechaniczne: cedzenie, wznoszenie inaczej zwane flotacją i sedymentacja. Usuwa się
w ten sposób substancje mineralne. Stosuje się tu różne urządzenia, np.: kraty i sita, piaskowniki,
odtłuszczacze, osadniki, filtry piaskowe, osadniki pokoagulacyjne, komory wstępnego napowietrzania (wypieniania).

2) sposoby chemiczne: dodawanie chemikaliów (koagulantów) wytwarzających kłaczki przyspiesza sedymentację zawiesin. Inne związki chemiczne (np. chlor) niszczą z kolei bakterie.

3) sposoby biologiczne: usuwa się za ich pomocą substancje organiczne. Stosuje się tu różnorodne urządzenia i technologie, np.: złoża biologiczne, stawy ściekowe, osad czynny (Oczyszczalnia w Świerklanach).

Osad czynny z kolei, powstaje w komorach, w których ścieki są np.: przedmuchiwane sprężonym powietrzem.

Oczyszczone ścieki (woda) kierowane są do odbiornika – rowu.
Po oczyszczeniu ścieków produktem odpadowym jest osad. Przeróbka osadów ściekowych jest możliwa również na kilka sposobów. Przede wszystkim osad należy zawsze najpierw zagęścić, czyli odwodnić. Stosuje się do tego różnego rodzaju zagęszczacze, np. grawitacyjne lub mechaniczne. Tak przygotowany osad poddaje się tzw . tlenowej stabilizacji w specjalnych komorach napowietrzania lub fermentacji metanowej. Fermentacja odbywa się również w komorach, ale zupełnie innych niż wyżej wspomniane komory napowietrzania. W procesie fermentacji wydziela się gaz, którego głównym składnikiem jest łatwopalny metan. Gaz ten można wykorzystywać do celów grzewczych lub do wytwarzania energii elektrycznej .
Ostatni etap, to ponowne odwodnienie przerobionego już odpowiednio osadu.

Wykonuje się to na dwa sposoby :

1) grawitacyjnie, np. na poletkach lub lagunach osadowych
2) mechanicznie, np. za pomocą pras lub wirówek.
Po przeprowadzeniu powyższych procesów, osad można już usuwać z oczyszczalni. Można to robić również na kilka sposobów: spalać, wykorzystywać w rolnictwie, wywozić na wysypisko śmieci.


Pliki do pobrania:
Brak plików do pobrania.
O zakładzie
Dla Inwestora
Dla wykonawcy
Artykuły
Oczyszczalnia
Awarie
© GZWiK Świerklany   2012 - 2013