Procedury

Podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej budynku. Należy:
- wystąpić do GZWiK o wydanie warunków technicznych z mapą 1:1000 oraz 1:500 z planem zagospodarowania działki i 1:5000 – orientacja. Dla nowo projektowanego budynku wymagane są mapy dla celów projektowych. Dla działki z zinwentaryzowanym budynkiem wystarczą mapki lokalizacyjne (tańsze). Na czas budowy możliwe jest doprowadzenie wody na działkę do studni wodomierzowej.
- jeżeli studnia kanalizacyjna jest na działce Inwestora, mapy nie są wymagane (lub działce sąsiedniej – wymagana zgoda Właściciela działki na wejście w teren).
- na podstawie wydanych warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu bud-wyk. przyłącza wodociągowego. Opracowanie projektu bud-wyk. przyłącza kanalizacyjnego nie jest wymagane jeżeli studnia znajduje się na działce Inwestora lub działce sąsiedniej.
- projekt jeżeli jest wymagany, należy uzgodnić w GZWiK;
- podczas robót postępować ściśle według warunków tech. i projektu;
- roboty wykonywuje uprawniony w branży wod. Wykonawca, o terminie robót powiadomić GZWiK z min.2 -dniowym wyprzedzeniem; zlecić GZWiK nadzór branżowy nad robotami;
- po wykonanych robotach zgłosić się do GZWiK celem podpisania umowy, zlecić geodecie inwentaryzację powykonawczą, 1 egz. mapki przekazać do GZWiK.


Inwestorze pamiętaj!
Jeżeli działka, na którą chcesz doprowadzić wodę/kanalizację, znajduje się w znacznej odległości od sieci gminnej, nie należy się spodziewać że woda/kanalizacja zostaną doprowadzone do działki w roku wystąpienia o warunki. Jest to zależne od ilości robót i środków finansowych (GZWiK działa w oparciu o roczny plan).

Likwidacja przyłącza wod/kan.
Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się tylko na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości i informacje o stanie wodomierza, by rozliczyć ostatecznie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Likwidacja przyłącza polega na odcięciu przyłącza (na zewnątrz budynku, gdy jest przeznaczony do rozbiórki), zdemontowaniu wodomierza, zaworów, konsoli.

Ponowne korzystanie z usług możliwe jest tylko po spełnieniu przez Właściciela warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń, tj. od uzyskania warunków technicznych aż do odbioru technicznego nowo wybudowanego przyłącza.

Wstrzymanie dostawy wody w związku z zadłużeniem
GZWiK może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

GZWiK udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na ul. Protej 2 w Jankowicach lub na Oczyszczalni Ścieków w Świerklanach na ul. Pogodnej (po uprzednim umówieniu).

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody GZWiK zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi, zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach, ul. Prosta 2, 44-264 Jankowice, tel. 32 422 96 60, e-mail: gzw_jankowice@op.pl,

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy  
  2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności z tytułu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
  3. w celu zatrudnienia pracowników
  4. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  5. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.


Pliki do pobrania:
Brak plików do pobrania.
O zakładzie
Dla Inwestora
Dla wykonawcy
Artykuły
Oczyszczalnia
Awarie
© GZWiK Świerklany   2012 - 2013